Bel tussen 7.30 en 16.30 uur
0180 - 70 11 38

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop – al dan niet tot stand gekomen via de website www.jacovanleeuwen.nl – , op ieder aanbod en elke overeenkomst van huur en verhuur en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van keurings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden van Jaco van Leeuwen B.V., gevestigd te Waddinxveen hierna te noemen “Jaco van Leeuwen”.
 2. De koper respectievelijk de huurder respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van Jaco van Leeuwen, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Jaco van Leeuwen en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, rapporten, berekeningen, tekeningen, handleidingen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Jaco van Leeuwen en/of de wederpartij (moet) verstrekken/verstrekt.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Jaco van Leeuwen bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken/benodigde – en in dit kader aan de wederpartij te leveren – materialen, onderdelen e.d. als los vanuit het assortiment te verkopen en leveren zaken, materialen, onderdelen e.d. en de te verhuren zaken, zoals ladders, trappen, rolsteigers, hijs- en hefmiddelen, elektrische arbeidsmiddelen, producten op het gebied van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 9. Onder “object” wordt verstaan: het apparaat, de machine, de installatie e.d. dat gekeurd moet worden of waarin/waaraan werkzaamheden moeten worden verricht.
 10. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Jaco van Leeuwen.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Jaco van Leeuwen mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Jaco van Leeuwen niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Jaco van Leeuwen de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen of voorbeelden van te leveren documenten, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Jaco van Leeuwen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Jaco van Leeuwen en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Jaco van Leeuwen geretourneerd.
 7. Jaco van Leeuwen mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Jaco van Leeuwen heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Jaco van Leeuwen schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Jaco van Leeuwen is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Jaco van Leeuwen – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, factureert Jaco van Leeuwen keuringswerkzaamheden op itembasis: Jaco van Leeuwen berekent een tarief per te keuren object/onderdeel daarvan.
 2. Tenzij partijen voor overige werkzaamheden een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Jaco van Leeuwen zijn vergoeding voor deze werkzaamheden op basis van het aantal bestede uren tegen het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Jaco van Leeuwen bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 06.00 uur tot 18.00 uur.
 4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Jaco van Leeuwen een toeslag berekenen over het uurtarief.
 5. Jaco van Leeuwen mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Jaco van Leeuwen en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, autokosten (w.o. reistijd) en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. a.   Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Jaco van Leeuwen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen/materialen, mag Jaco van Leeuwen de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  b.   Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Jaco van Leeuwen er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Jaco van Leeuwen al dan niet met gebruikmaking van een door Jaco van Leeuwen ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  1. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden – zoals persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes – en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

7.   Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 6: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij Jaco van Leeuwen de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Jaco van Leeuwen of een door Jaco van Leeuwen gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Jaco van Leeuwen alle van de consument – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Jaco van Leeuwen is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Jaco van Leeuwen aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Jaco van Leeuwen de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Jaco van Leeuwen de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Jaco van Leeuwen mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Jaco van Leeuwen informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 7: Inschakeling derden

Als Jaco van Leeuwen dit nodig acht, mag hij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 8: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie – waaronder alle informatie met betrekking tot te keuren objecten – tijdig en op de door Jaco van Leeuwen gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  2. Jaco van Leeuwen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie en het object en deze in een zodanige staat zijn dat Jaco van Leeuwen ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
  3. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Jaco van Leeuwen hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  4. Jaco van Leeuwen op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
  5. hij zelf of een gekwalificeerd medewerker aanwezig is tijdens een keuring om het object – indien gewenst – te bedienen en/of hierover uitleg te geven;
  6. Jaco van Leeuwen keuringswerkzaamheden kan uitoefenen zonder pressie of beïnvloeding;
  7. het object/de werklocatie vrij is van overtollige materialen, obstakels en overige zaken/aspecten die gevaar kunnen opleveren voor Jaco van Leeuwen en/of hem hinderen bij de werkzaamheden;
  8. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van Jaco van Leeuwen opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  9. op de werklocatie kosteloos de door Jaco van Leeuwen en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Jaco van Leeuwen voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Jaco van Leeuwen behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Jaco van Leeuwen de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Jaco van Leeuwen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 5. Indien het voor de instandhouding van de accreditatie van Jaco van Leeuwen noodzakelijk is, werkt de wederpartij mee aan de toetsing van de keuringswerkzaamheden van Jaco van Leeuwen door derde partijen.
 6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Jaco van Leeuwen de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Jaco van Leeuwen niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Jaco van Leeuwen niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Jaco van Leeuwen zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Jaco van Leeuwen mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand of terrein van Jaco van Leeuwen verlaten of Jaco van Leeuwen aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Jaco van Leeuwen te bepalen wijze. Jaco van Leeuwen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Jaco van Leeuwen voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Indien Jaco van Leeuwen de bestelde/benodigde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Jaco van Leeuwen de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Jaco van Leeuwen dan binnen een door Jaco van Leeuwen gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Jaco van Leeuwen mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Jaco van Leeuwen en/of het recht van Jaco van Leeuwen alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Jaco van Leeuwen niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Jaco van Leeuwen niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
   heeft Jaco van Leeuwen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Jaco van Leeuwen de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Jaco van Leeuwen spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Jaco van Leeuwen de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 4. Jaco van Leeuwen wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  1. verstrekte documenten;
  2. voorgeschreven werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen en hulpmiddelen;
   voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Jaco van Leeuwen en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 5. Jaco van Leeuwen wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen of uit de relevante normen/wettelijke voorschriften anders voortvloeit, zijn keuringen gebaseerd op onderzoek van de – onder normale omstandigheden en veilig – bereikbare onderdelen van het object en het controleren en testen van de werking en/of veiligheid van het object op basis van de van toepassing zijnde technische beschrijvingen en wettelijke voorschriften met vastlegging van de daarbij geconstateerde bevindingen.
 7. Een keuring is altijd slechts een momentopname en gerelateerd aan het bouwjaar van het object. Daarbij worden uitsluitend gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen gerapporteerd. Jaco van Leeuwen is niet aansprakelijk voor schade aan het object of veroorzaakt door het object bij gebruik van het object anders dan dat de fabrikant bedoeld heeft of waarvoor het object bestemd is. Jaco van Leeuwen is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging van/gebreken aan een gekeurd object na het moment van keuring, zoals beschadiging van een snoer van een elektrisch apparaat na keuring waardoor kortsluiting ontstaat.
 8. Indien naar het oordeel van Jaco van Leeuwen een object op het tijdstip van keuring voldoet aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften en/of algemeen geldende (technische) regels, geeft Jaco van Leeuwen een certificaat of verklaring af. Het certificaat of de verklaring verwijst naar de van toepassing zijnde normen/voorschriften/(technische) regels waaraan is getoetst.
 9. Indien naar het oordeel van Jaco van Leeuwen het object niet voldoet aan de van toepassing zijnde normen/voorschriften/(technische) regels, kan na het verrichten van de nodige aanpassings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden een herbeoordeling plaatsvinden, waarvan het tijdstip door partijen gezamenlijk wordt overeengekomen. Het in deze voorwaarden ten aanzien van de keuringswerkzaamheden bepaalde is ook van toepassing op de herbeoordeling. Kosten voor een herbeoordeling worden in rekening gebracht bij de wederpartij.
 10. Indien een object wordt afgekeurd, maakt Jaco van Leeuwen dit op het object kenbaar met de tekst “afgekeurd”. De wederpartij moet er vervolgens voor zorgen dat dit object buiten gebruik wordt gesteld of vernietigd wordt. De wederpartij kan dit zelf verzorgen of Jaco van Leeuwen hiervoor inschakelen.
 11. Jaco van Leeuwen informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Jaco van Leeuwen eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Jaco van Leeuwen in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 11: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Jaco van Leeuwen en de wederpartij overeengekomen. Jaco van Leeuwen is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Jaco van Leeuwen bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Jaco van Leeuwen.

Artikel 12:          Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn bij onderhoud en reparatie

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Jaco van Leeuwen de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij (de werking van) het object heeft gecontroleerd waarin/waaraan de werkzaamheden plaatsvonden en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Jaco van Leeuwen retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  2. Jaco van Leeuwen geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  3. het object al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het object, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Jaco van Leeuwen voltooide werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Jaco van Leeuwen herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
 6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 13: Huur en verhuur van zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Jaco van Leeuwen en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van zaken of het anderszins door Jaco van Leeuwen tijdelijk ter beschikking stellen van zaken aan de wederpartij.
 2. Jaco van Leeuwen mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Jaco van Leeuwen moet voldoen.
 3. Jaco van Leeuwen mag de wederpartij vragen zich te legitimeren.
 4. De wederpartij moet het gehuurde ophalen, tenzij partijen overeenkomen dat Jaco van Leeuwen het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.
 5. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan Jaco van Leeuwen, zodat Jaco van Leeuwen dit kan aantekenen op het daarvoor bestemde formulier. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd;
  2. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan Jaco van Leeuwen. Het transportrisico is voor de wederpartij;
  3. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van Jaco van Leeuwen gebruikt of zelf over voldoende kennis, ervaring en/of de benodigde diploma’s beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan Jaco van Leeuwen onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Jaco van Leeuwen of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van Jaco van Leeuwen;
  5. hij Jaco van Leeuwen direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van Jaco van Leeuwen;
  6. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de eventuele emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan Jaco van Leeuwen retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Jaco van Leeuwen inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
 7. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:
  1. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
  2. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien Jaco van Leeuwen het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.
   De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Jaco van Leeuwen retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.
 8. Indien Jaco van Leeuwen het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 9. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. Jaco van Leeuwen kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 10. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan Jaco van Leeuwen retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van Jaco van Leeuwen te vergoeden, waaronder de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 11. Jaco van Leeuwen mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
 12. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Jaco van Leeuwen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaco van Leeuwen, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

Artikel 14: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Jaco van Leeuwen. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Jaco van Leeuwen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Jaco van Leeuwen gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan Jaco van Leeuwen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt Jaco van Leeuwen in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Jaco van Leeuwen de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door Jaco van Leeuwen te bepalen wijze en – indien aan de orde – in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. verrichte keuringswerkzaamheden indien (de constructie van) het gekeurde object niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de uitvoering van deze werkzaamheden;
  2. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d. van geleverde zaken;
  3. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

 1. Jaco van Leeuwen voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende/de toepasselijke wettelijke eisen, normen, voorschriften en (technische) regels uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Jaco van Leeuwen staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Jaco van Leeuwen zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Jaco van Leeuwen informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Jaco van Leeuwen alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Jaco van Leeuwen – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Jaco van Leeuwen. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Jaco van Leeuwen gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, kwaliteitseisen of beroepsstandaarden aanvaardt Jaco van Leeuwen geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Jaco van Leeuwen is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Jaco van Leeuwen voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Jaco van Leeuwen aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Jaco van Leeuwen gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Jaco van Leeuwen hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien Jaco van Leeuwen zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Jaco van Leeuwen is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
 9. Jaco van Leeuwen is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens Jaco van Leeuwen verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de wederpartij;
  3. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken door de wederpartij;
  4. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de wederpartij aan Jaco van Leeuwen verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
  5. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  1. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Jaco van Leeuwen adviseerde en/of gebruikelijk is;
  2. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  3. of als gevolg van gebreken, tekortkomingen e.d. die worden geconstateerd aan of zich voordoen met betrekking tot het gekeurde object, maar vallen buiten de specifieke opdracht en/of het moment waarop de keuringswerkzaamheden zijn verricht;
  4. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jaco van Leeuwen.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Jaco van Leeuwen uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jaco van Leeuwen of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Jaco van Leeuwen de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 17: Betaling

 1. Jaco van Leeuwen mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn overeenkomen, moet betaling bij zakelijke partijen binnen 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden en bij consumenten binnen 14 dagen na de factuurdatum. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Jaco van Leeuwen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Jaco van Leeuwen bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Jaco van Leeuwen geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

   Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Jaco van Leeuwen de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Jaco van Leeuwen de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Jaco van Leeuwen eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 9. Ontvangen betalingen brengt Jaco van Leeuwen eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De wederpartij mag de vorderingen van Jaco van Leeuwen niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Jaco van Leeuwen heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Jaco van Leeuwen totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert Jaco van Leeuwen direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Jaco van Leeuwen.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Jaco van Leeuwen diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Jaco van Leeuwen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Jaco van Leeuwen en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Jaco van Leeuwen op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 19: Retentierecht

 1. Jaco van Leeuwen mag de teruggave van de objecten van de wederpartij, die hij voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze objecten niet (volledig) heeft voldaan;
  2. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Jaco van Leeuwen niet (volledig) heeft voldaan.
 2. Jaco van Leeuwen is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Jaco van Leeuwen mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Jaco van Leeuwen, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Jaco van Leeuwen wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Jaco van Leeuwen, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Jaco van Leeuwen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Jaco van Leeuwen of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Jaco van Leeuwen tot aan dat moment nakomen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Jaco van Leeuwen van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Jaco van Leeuwen en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Jaco van Leeuwen de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De wederpartij vrijwaart Jaco van Leeuwen voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Jaco van Leeuwen mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Jaco van Leeuwen deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Jaco van Leeuwen zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 6. Kosten die voor Jaco van Leeuwen voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Jaco van Leeuwen de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 23: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Jaco van Leeuwen, maar Jaco van Leeuwen behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Jaco van Leeuwen, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Jaco van Leeuwen.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Jaco van Leeuwen er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.