Bel tussen 7.30 en 16.30 uur
0180 - 70 11 38
Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Gratis bezorgen vanaf € 350,-

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Deskundig advies bij Jaco van Leeuwen

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Gratis certificaat meegeleverd

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Uitstekende prijs en kwaliteit verhouding

Algemene voorwaarden

Versie: 28-03-2022

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop – al dan niet tot stand gekomen via onze website www.jacovanleeuwen.nl – en op al onze overeenkomsten van huur/verhuur en opdracht die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers/huurders/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  1. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  2. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  3. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of verstrekken adviezen, rapporten, berekeningen, tekeningen, handleidingen e.d.;
  4. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
  5. opdracht: een opdracht tot het verrichten van keurings- onderhouds- of reparatiewerkzaamheden;
  6. zaken: onze producten op het gebied van hijs-, hef- en sjormiddelen, klimmaterieel, valbeveiliging, elektrische arbeidsmiddelen, persoonlijke beveiligingsmiddelen e.d. Dit betreft zowel los te leveren zaken en materialen die wij bij de uitvoering van de opdracht gebruiken en aan u leveren als de door ons verhuurde zaken, zoals rolsteigers;
  7. object: de installatie, de apparatuur, de machine e.d. die wij moeten keuren of waarin/waaraan wij andere overeengekomen werkzaamheden verrichten;
  8. website: onze in lid 1 genoemde website.

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe/vervolgopdrachten.
 5. Aan u getoonde of verstrekte modellen en voorbeelden van te leveren documenten, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen/specificaties in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte modellenen voorbeelden blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.
 7. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
   nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel geldt voor consumenten bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (verkoop via onze website).
 2. Als consument heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
 3. De bedenktijd start vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de bestelde zaken heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, als uw bestelling meerdere zaken betreft en deze zaken los van elkaar worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, als de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. U ontbindt de overeenkomst door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring of door gebruik te maken van het ontbindingsformulier op onze website.
 5. De ontbinding heeft als gevolg dat ook van rechtswege (automatisch) alle eventuele aanvullende overeenkomsten worden ontbonden.
 6. U heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  1. specifieke, voor u op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor u/een andere specifieke persoon bestemd zijn;
  2. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsbescherming, mondkapjes e.d.;
  3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 7. Voldoet de zaak niet aan hetgeen wij zijn overeengekomen? Dan is het klachtartikel in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Ook dit artikel geldt alleen voor consumenten bij verkoop via onze website.
 2. Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, gelden de volgende voorwaarden bij retournering:
  1. binnen 14 kalenderdagen na ontbinding;
  2. indien mogelijk in de originele verpakking;
  3. ongebruikt;
  4. voor uw rekening en risico.
 3. Met “ongebruikt” in lid 2 sub c bedoelen wij: u mag de zaken niet verder gebruiken dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het geleverde vast te stellen. Handelt u in strijd met lid 2 sub b of sub c? Dan bent u aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de zaken.
 4. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw ontbindingsverklaring betalen wij de van u ontvangen bedragen aan u terug. Tenzij wij anders overeenkomen, doen wij dit op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als uw betaling.
 5. Lid 4 ziet ook op eventuele verzendkosten die u aan ons betaalde voor de levering, maar de kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Dit laatste geldt ook voor extra (verzend-)kosten die u maakte, doordat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardwijze.
 6. Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, kunt u pas terugbetaling vorderen nadat:
  1. wij de zaken retour ontvangen hebben;
  2. of u heeft aangetoond dat u de zaken retour heeft gezonden.
 7. Als de zaken:
  1. bewerkt zijn;
  2. beschadigd zijn;
  3. gebruikt zijn (zie definitie lid 3);
   mogen wij de zaken weigeren of hoeven wij maar een deel van de ontvangen bedragen aan u terug te betalen. Als dit aan de orde is, informeren wij u direct na ontvangst van de zaken.
 8. U bent nooit aansprakelijk of kosten verschuldigd voor het enkele feit dat u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht.

Artikel 6: Vergoeding – prijzen, tarieven

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, factureren wij bij keuringen op itembasis: wij berekenen een tarief per te keuren object of onderdeel hiervan.
 2. Tenzij wij met u een vaste vergoeding overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding voor andere werkzaamheden op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 3. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 4. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 06.00 uur tot 18.00 uur.
 5. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, autokosten (waaronder reistijd) en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen/onderdelen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.
 7. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 7: Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 8: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie – waaronder informatie inzake te keuren objecten – tijdig aan ons verstrekt;
  2. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de werklocatie en deze locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  3. de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten;
  4. wij op de overeengekomen data en tijden ongehinderd toegang hebben tot/kunnen beschikken over het object;
  5. de werklocatie/het object vrij is van overtollige materialen, obstakels en andere aspecten die gevaar (kunnen) opleveren voor ons;
  6. door u ingeschakelde derden of op de werklocatie aanwezige medewerkers ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze overeenkomst;
  7. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;
  8. wij onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  9. op de werklocatie kosteloos de door ons/onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en conform de op onze website vermelde Privacyverklaring en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 6. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 7. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 9: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  1. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  2. wij niet tijdig kunnen beschikken over of toegang hebben tot het object;
  3. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  4. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;
   hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 3. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 4. Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 5. Als wij een overeenkomst in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
 6. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 7. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 8. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 9. Bezorgen wij de zaken zelf bij u? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen.
 10. Wij mogen bestelde zaken en voor een opdracht aangeschafte materialen, onderdelen e.d. voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren of u de zaken alsnog afhaalt.
 11. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel of gedeeltelijk ontbinden, de bestelde zaken/de materialen, onderdelen e.d. aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 12. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.
 13. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  1. verstrekte informatie;
  2. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen e.d.;
   voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
 14. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
  2. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

 1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht.
 2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk op ons verzoek is.

Artikel 11: Goedkeuring – oplevering – onderhoudstermijn bij onderhoud en reparatie

 1. Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond en het object (weer) gebruiksklaar is.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u (de werking van) het object heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. U wordt geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als:
  1. u een verstrekte opleverstaat of (werk-)bon niet binnen 5 werkdagen getekend aan ons retourneert, maar binnen deze termijn ook geen klachten heeft geuit;
  2. wij geen opleverstaat of (werk-)bon hebben verstrekt en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling klachten heeft geuit;
  3. u het object voor het verstrijken van voornoemde termijn al (weer) in gebruik heeft genomen.
 4. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van het object? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
 5. Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken voor u geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van het object belemmeren. Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
 6. Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 12:          Keuringen

 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u of een gekwalificeerde medewerker bij keuringen aanwezig bent/is om het object – indien gewenst – te bedienen of uitleg hierover te geven;
  2. wij keuringen kunnen uitvoeren zonder pressie of beïnvloeding in welke vorm dan ook.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen of uit relevante normen/wettelijke voorschriften anders voortvloeit:
  1. baseren wij keuringen op onderzoek van de – onder normale omstandigheden en veilig – bereikbare onderdelen van het object en het controleren en testen van de werking en/of veiligheid van het object op basis van toepasselijke technische beschrijvingen, normen en wettelijke voorschriften;
  2. en leggen wij de daarbij geconstateerde bevindingen schriftelijk vast.
 3. Een keuring is altijd een momentopname en gerelateerd aan het bouwjaar van het object. Wij rapporteren bovendien alleen de daarbij gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  1. (de gevolgen van) beschadiging van of gebreken aan het object na het moment van keuring, zoals een beschadiging aan een snoer van een elektrisch apparaat na keuring waardoor kortsluiting ontstaat;
  2. schade die ontstaat als u het object gebruikt voor een ander doel of op een andere wijze dan waarvoor de fabrikant het object bedoeld heeft of gebruikelijk is;
 4. Als het object bij de keuring naar ons oordeel voldoet aan de toepasselijke normen, voorschriften en/of algemeen geldende (technische) regels, verstrekken wij een certificaat of verklaring. Dit certificaat/de verklaring verwijst naar de toepasselijke normen/voorschriften/(technische) regels waaraan wij hebben getoetst.
 5. Voldoet het object naar ons oordeel bij de keuring niet aan de toepasselijke normen, voorschriften of (technische) regels? Dan kunnen wij met een afspraak maken voor een herbeoordeling, nadat de noodzakelijke aanpassings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen over keuringen gelden ook bij een herbeoordeling. De kosten voor de herbeoordeling zijn voor uw rekening.
 6. Als wij een object afkeuren, vermelden wij dit op het object met de tekst “afgekeurd”. U zorgt dan dat het object buiten gebruik wordt gesteld of vernietigd wordt. U kunt dit zelf verzorgen of ons hiervoor inschakelen.
 7. Als dit noodzakelijk is voor het in stand houden van onze accreditatie, werkt u mee aan het beoordelen van onze keuringswerkzaamheden door derden.

Artikel 13: Verhuur van zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur/het tijdelijk ter beschikking stellen van zaken aan u door ons.
 2. Wij mogen een waarborgsom vaststellen die u vóór ingang van de huurperiode aan ons moet voldoen.
 3. Wij mogen u vragen zich te legitimeren.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, haalt u het gehuurde zelf bij ons op.
 5. U zorgt ervoor dat:
  1. u het gehuurde bij ophalen of ontvangst op zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. controleert. Dergelijke aspecten meldt u op dat moment direct aan ons. Meldt u dit niet? Dan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan u te zijn meegegeven of bij u te zijn afgeleverd;
  2. u een deugdelijk transportmiddel gebruikt, als u het gehuurde ophaalt en aan ons retourneert. U draagt het transportrisico;
  3. u het gehuurde gebruikt conform het doel waarvoor het gefabriceerd/bedoeld is;
  4. u het gehuurde conform onze instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. gebruikt;
  5. het gehuurde tijdens de huurperiode in een goede staat blijft. U bent aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan ons inclusief alle bijzonderheden. Is er sprake van gebreken, defecten e.d. tijdens de huurperiode? Dan moet u deze ook direct aan ons melden. Herstel van schade, het vervangen van (kapotte) onderdelen en/of andere (reparatie)werkzaamheden worden door ons uitgevoerd of – na onze uitdrukkelijke toestemming – conform onze aanwijzingen;
  6. u ons direct informeert als er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of een gegronde vrees hiervoor bestaat. Met beslaglegging bedoelen wij ook fiscaal bodembeslag. U informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde ons eigendom is;
  7. u het gehuurde na afloop van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in de staat (en eventuele emballage) waarin het zich bij ontvangst bevond aan ons retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor uw rekening.
 6. Tenzij wij u anders informeren, moet u het gehuurde zelf passend verzekeren voor verlies, diefstal en schade vanaf het moment dat het gehuurde ons terrein verlaat. Valt dit niet onder uw verzekering? Dan draagt u zelf de kosten in dergelijke situaties.
 7. Wij controleren het gehuurde direct na retournering. U mag hierbij aanwezig zijn.
 8. U bent over de hele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in zodra het gehuurde:
  1. voor afhalen gereed staat, als u het gehuurde ophaalt;
  2. bij u wordt afgeleverd, als wij het gehuurde bij u afleveren.
   De huurperiode eindigt op het moment dat wij het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen e.d. retour hebben ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door u heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode en huurprijs.
 9. Als wij het gehuurde bij u bezorgen, vallen vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode als de vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor uw risico komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 10. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan u toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. De huurperiode omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van uw nalatigheid. Wij kunnen van u betaling vragen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en een vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 11. Als u het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan ons retourneert, bent u verplicht al onze hierdoor geleden schade te vergoeden, waaronder de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 12. Wij mogen alle voor uw rekening komende kosten en schade verrekenen met de waarborgsom.
 13. Het gehuurde blijft altijd ons eigendom. U mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten geven op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen zonder onze schriftelijke toestemming. U voorkomt dat u bij derden de verwachting of indruk wekt, dat u wel meer bevoegdheden heeft met betrekking tot het gehuurde.

Artikel 14: Klachten

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
 10. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
 11. in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d. bij geleverde zaken;
 12. gebreken/defecten die (deels) het gevolg zijn van normale slijtage;
 13. keuringen als (de constructie van) het gekeurde object niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de keuring;
 14. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche en/of de voor de leveringen/werkzaamheden geldende normen, wettelijke eisen, voorschriften en (technische) regels uit, maar wij geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde onderdelen/materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze onderdelen/materialen of voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel of op een andere wijze dan het gebruikelijke doel/de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, kwaliteitseisen of beroepsstandaarden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Als wij onze werkzaamheden/leveringen verrichten aan de hand van door/namens u verstrekte informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 8. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens u uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
  1. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  3. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken of ondeskundige/onjuiste installatie van de zaken door u of een door u ingeschakelde derde;
  4. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand e.d.;
  5. normale slijtage of corrosie;
  6. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie (zoals in uw eigen berekeningen) of onderdelen/materialen;
  7. uw aanwijzingen of instructies;
  8. of als gevolg van gebreken, tekortkomingen, defecten e.d. die zich voordoen bij een gekeurd object, maar buiten de specifieke opdracht of het keuringsmoment vallen;
  9. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  10. of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 10. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 17: Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen:
  1. betaalt u binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum;
  2. betaalt u als consument direct bij (op)levering. Komen wij met u toch betaling op rekening overeen? Dan geldt een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
   De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen de toepasselijke betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Bij bestellingen via onze website betaalt u zoals aangegeven op de website.
 4. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 5. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
   Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 9. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 10. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 12. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
 5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

Artikel 19: Retentierecht

 1. Als u aan ons objecten ter beschikking stelt – bijvoorbeeld voor reparatie – blijven dit uw eigendommen. Wij gebruiken deze objecten niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Wel mogen wij de teruggave van uw objecten opschorten indien – en gedurende de periode dat – u:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze objecten niet (volledig) heeft voldaan;
  2. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

Artikel 20: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen/onderdelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen;
  5. het verloren gaan of beschadigd/defect raken van te huren zaken op een zodanig tijdstip dat wij deze in redelijkheid niet kunnen hebben vervangen/hersteld bij aanvang van de huurperiode.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

Artikel 22: Annulering – opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Jaco van Leeuwen van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Jaco van Leeuwen en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Jaco van Leeuwen de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De wederpartij vrijwaart Jaco van Leeuwen voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Jaco van Leeuwen mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Jaco van Leeuwen deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Jaco van Leeuwen zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 6. Kosten die voor Jaco van Leeuwen voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Jaco van Leeuwen de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 23: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.
 5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.