Bel tussen 7.30 en 16.30 uur
0180 - 70 11 38

Koop op afstand

Consumenten hebben bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek recht op een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument, bedrijven vallen dus niet onder deze wettelijke regeling*, de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
Uiteraard gelden bij dit recht op herroepen wel enkele spelregels die in onze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Voor de volledigheid noemen wij de betreffende artikelen (5 en 6) uit onze algemene voorwaarden hieronder.

* Heb je als bedrijf iets besteld en is het per abuis verkeerd? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing!


Artikel 5: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Jaco van Leeuwen al dan niet met gebruikmaking van een door Jaco van Leeuwen ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  1. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden – zoals persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes – en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 6: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij Jaco van Leeuwen de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Jaco van Leeuwen of een door Jaco van Leeuwen gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Jaco van Leeuwen alle van de consument – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Jaco van Leeuwen is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Jaco van Leeuwen aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Jaco van Leeuwen de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Jaco van Leeuwen de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Jaco van Leeuwen mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Jaco van Leeuwen informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.