Bel tussen 7.30 en 16.30 uur
0180 - 70 11 38
Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Gratis bezorgen vanaf € 350,-

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Deskundig advies bij Jaco van Leeuwen

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Gratis certificaat meegeleverd

Jaco van Leeuwen webshop voor al uw hef en hijsmiddelen

Uitstekende prijs en kwaliteit verhouding

Privacybeleid

1. Privacyverklaring Jaco van Leeuwen B.V.

Jaco van Leeuwen B.V., hierna te noemen ‘Jaco van Leeuwen’, hecht veel waarde aan de bescherming van uw bedrijfs- en persoonsgegevens (hierna ‘persoonsgegevens’). In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Contactgegevens verantwoordelijke

Jaco van Leeuwen B.V.
Contactpersoon: Jan van Leeuwen
Coenecoop 725
2741 PW Waddinxveen
Telefoon: 0180-701138
E-mail: info@jacovanleeuwen.nl

3. Verwerking persoonsgegevens

Jaco van Leeuwen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jaco van Leeuwen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens genoemd onder punt 2 van deze verklaring.

4. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Jaco van Leeuwen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of aanbiedingen
 • Het uitvoering geven aan overeengekomen diensten of leveringen
 • Het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeen te komen of overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jaco van Leeuwen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactperso(o)n(en) voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Postadres en leveradres
 • Postcode postadres en postcode leveradres
 • Plaats postadres en plaats leveradres
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres algemeen
 • E-mailadres voor offertes, bevestigingen
 • E-mailadres voor facturatie, aanmaningen

Uw persoonsgegevens worden door Jaco van Leeuwen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en niet langer bewaart dan strikt nodig of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies
Jaco van Leeuwen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

6. Beveiliging

Jaco van Leeuwen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Jaco van Leeuwen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Jaco van Leeuwen hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al de systemen
 • Jaco van Leeuwen maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Jaco van Leeuwen test en evalueert regelmatig de maatregelen
 • De medewerkers van Jaco van Leeuwen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

7. Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Jaco van Leeuwen van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Jaco van Leeuwen u hierover direct contact op te nemen. Als er geen oplossing is voor het probleem hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u onder punt 2 van deze verklaring.